The world as I see it

These are some tests I filmed to prepare the new project I am working on: a series of poetic video pieces inspired by the art of Haiku.
Aquests són alguns dels assatjos videogràfics que he realitzat per a preparar el projecte amb què estic treballant actualment: una sèrie de peces poètiques inspirades en l’art de l’Haiku.